075 Вибіркові освітні компоненти бакалаврського рівня

Маркетинг соціальних мереж (SMM)

Анотація навчальної дисципліни

Маркетинг у соціальних мережах або SMM (англ. social media marketing) – комплекс заходів щодо використання соціальних медіа як каналів для просування компаній та вирішення інших бізнес-завдань. Соціальні медіа в сучасних інформаційних умовах є найбільш органічним засобом комунікації, що динамічно розвивається та відіграє в нашому житті все більш значну роль. Вони створюють нові соціальні практики, розширюють можливості для реклами та зв’язків з громадськістю з метою охвату цільової аудиторії й досягнення рекламних та PRцілей, надають нові можливості для позиціонування, просування та популяризації людей та ідей, відкривають простір для використання креативних технологій. Використання потенціалу соціальних медіа – невід’ємна складова соціального медіа маркетингу.

Мета Маркетингу у соціальних мережах (SMM) полягає у постійної комунікації з потенційними клієнтами; формуванні бази даних клієнтів із соціальних мереж; підвищенні ефективності трафіку та конверсії; покращенні популярності бренду; підтримки рейтингу компанії, бренду; збільшенню продажів.

Основним завданням вивчення дисципліни є надання студентам знань про особливості різних соціальних мереж та розробка проекту просування продукту в цих мережах; розуміння параметрів, що чинять вплив на просування продукту у соціальних мережах; вивчення особливостей поведінки користувачів соціальних медіа.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань щодо основних напрямів розвитку та способів застосування маркетингу соціальних мереж, як одного з ефективних та додаткових інструментів просування бізнесу, а саме механізмів підтримки та застосування підприємницької діяльності в Інтернет-середовищі.

Силабус: Маркетинг соціальних мереж (SMM)
Робоча програма: Маркетинг соціальних мереж (SMM)

 

Товарознавство

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Товарознавство» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у розумінні товарознавчих особливостей. Дисципліна передбачає засвоєння основних положень та підходів щодо засад товарознавства та споживчих властивостей товарів споживчого призначення, що зумовлюють їх споживчу цінність і здатність задовольняти потреби споживача.

Вивчення дисципліни надає розуміння сутності основних категорій товарознавства; допоможе набути навиків характеристики споживчих властивостей товарів; набути знань і вмінь щодо класифікації та аналізу асортименту товарів; знати економічну сутність та характеристики якості товарів; розуміти теоретичні основи зберігання товарів у сфері обігу; вміти розпізнавати та ідентифікувати інформацію про товари

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Товарознавство» є формування у студентів цілісної системи знань та умінь щодо споживних властивостей, якості та асортименту товарів, факторів їх формування, контролю і зберігання у сферах виробництва, торгівлі та споживання.

Силабус: Товарознавство
Робоча програма: Товарознавство

Маркетинг продовольчих товарів

Анотація навчальної дисципліни

«Маркетинг продовольчих товарів» – це профільна дисципліна Одеської національної академії харчових технологій, яка є конкурентною перевагою серед інших закладів вищої освіти м. Одеси, що надають освітні послуги в сфері маркетингу. Вона розглядає закони, які діють саме на ринку продовольчих товарів і маркетингову діяльність підприємств, що виробляють і просувають до кінцевого споживача продовольчі товари, які є результатом використання харчових технологій. Дисципліна «Маркетинг продовольчих товарів» є узагальненням наявного досвіду, практики наукової діяльності з вивчення особливостей продовольчого ринку, його інформаційного забезпечення, характеру поведінки споживачів, сутності управління маркетингом, удосконалення товарної пропозиції, каналів розподілу, формування цін та організації маркетингових комунікацій, що сприяє формуванню у майбутніх фахівців ідеології сучасного бізнесу.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг продовольчих товарів» є формування у студентів цілісної системи знань і умінь у системному досліджені та освоєнні методів організації і управління маркетингом на підприємствах, які пов’язані з виробництвом та продажем продуктів харчування.

Силабус: Маркетинг продовольчих товарів
Робоча програма: Маркетинг продовольчих товарів

Маркетинг ігрової індустрії та додатків

Анотація навчальної дисципліни

На думку провідних світових аналітиків, ринок ігрових додатків має величезні тенденції розвитку. Чистий дохід від ринку комп’ютерних ігор обчислюється десятками мільярдів доларів. А за даними аналітичної компанії Newzoo: в міру налічується 1,7 мільярда геймерів. Сучасна ігрова індустрія багато в чому перевищує музичну. Порівняти таку можна лише з індустрією кіно і телебачення. Проте, зважаючи на зміни попиту на ігри, розробляється безліч технологій аналізу проекту. Мова, звичайно ж, йде про соціальні іграх, а також онлайнових, які приносять більш динамічний дохід через докладної монетизації аспектів проекту. У випадку ж з класичними відеоіграми, аналізу може бути підданий лише обсяг продажів. У зв’язку з цим ігрові компанії змушені не тільки розвивати свою продукцію, але і способи їх просування. В дисципліні розглядаються аспекти формування маркетингової стратегії просування ігрових додатків, а також основні напрямки підвищення їх ефективності.

На сучасному етапі розвитку інформаційних і комунікаційних технологій традиційні інструменти маркетингу втрачають свою значимість. Особливо це стосується ринку комп’ютерних ігор

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Маркетинг ігрової індустрії та додатків» – показ місця та ролі маркетингу у розвитку індустрії комп’ютерних ігор та додатків, виховання ставлення до організації маркетингу ігрової індустрії та додатків як до серйозного складного мистецтва, а також наукового обґрунтування розробки комплексу маркетингу комп’ютерних ігор та додатків і підвищення його ефективності.

Силабус: Маркетинг ігрової індустрії та додатків
Робоча програма: Маркетинг ігрової індустрії та додатків

 

Цифрові технології в рекламі та PR

Анотація навчальної дисципліни

Дисципліна Цифрові технології в рекламі та PR – один з найцікавіших напрямів на спеціальності маркетинг. Для України ця професія молода, але зростаючий інтерес до неї і усвідомлення важливості комунікаційної діяльності практично в усіх структурах і сегментах суспільства обумовлює необхідність підготовки фахівців для державних і комерційних структур, для засобів масової інформації і громадських, соціальних, релігійних організацій, для великих корпорацій і фінансових установ. Діяльність фахівця по Цифровим технологіям в рекламі та PR включає: планування рекламної кампанії і координація дій фахівців, які займаються виготовленням реклами; концептуальні основи рекламної діяльності і зв’язків з громадськістю; підготовку і поширення інформації про якість, особливості і переваги товарів і послуг; формування концепції рекламного продукту; контроль рекламного бюджету організації; створення привабливого образу будь-якої особи і організації в очах громадськості; формування ефективних стосунків організації з представниками влади, споживачами, партнерами і суспільством в цілому; написання статей, прес-релізів, ведення блогів, участь в соціальних мережах, забезпечення інформаційної підтримки корпоративного сайту; организию внутрішньої комунікації в компанії; представлення інтересів організації на національному або міжнародному рівнях.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Цифрові технології в рекламі та PR” являється вивчення студентами основних аспектів цифрових технологій в рекламі, що дозволяють орієнтуватися в питаннях отримання, обробки, інтерпретації необхідної для рекламної діяльності інформації і застосування відповідних алгоритмів з метою підготовки змісту і оформлення рекламних повідомлень, ухвалення оптимальних рішень по проведенню рекламних кампаній, оцінки ефективності рекламної діяльності.

Силабус: Цифрові технологій в рекламі та PR
Робоча програма: Цифрові технології в рекламі та PR

 

Виставково-ярмаркова діяльність

Анотація навчальної дисципліни

Виставкові заходи відіграють важливу роль у пропаганді інноваційних напрямків розвитку економіки, в розповсюдженні наукових відкриттів і винаходів, нових матеріалів і технологій, в зміцненні внутрішньої торгівлі та міжнародних зв’язків, а також стимулюють зміцнення структурних змін в економіці.

Виставки і ярмарки є джерелом достовірної і правдивої інформації на ринку товарів і послуг, що викликає до них великий інтерес як ділових кіл, так і широких мас населення. Такі заходи забезпечують місце зустрічі, де обговорюються основні статті договору, підписується такий договір на основі робочих товарних зразків, консультацій стендистів, а також окреслюють перспективи майбутньої співпраці між виробником і споживачем.

Курс спрямований на формування знань у студентів про те, що в умовах сьогодення виставкова діяльність є одним із ключових засобів діяльності з просування товарів на ринку. Вивчення маркетингових інструментів, що застосовуються у виставковій діяльності дозволить краще розуміти як функціонує бізнес, як задовольняються потреби споживачів, визначаються цільові ринки товарів і послуг тощо.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Виставково-ярмаркова діяльність» є формування у студентів теоретичної бази знань та набуття практичних навичок у галузі виставковоярмаркової діяльності.

Силабус: Виставково-ярмаркова діяльність
Робоча програма: Виставково-ярмаркова діяльність

 

Законодавство у сфері реклами

Анотація навчальної дисципліни

Правове регулювання рекламної діяльності є невід’ємною частиною економічної системи суспільства. Діяльність рекламодавців регулюється широким спектром законодавчих і нормативних актів, що регламентують методи рекламування й продажів товарів.

У рекламній діяльності слід враховувати стандарти, а також накази, інструкції, тарифи, правила, інструктивні листи органів державної влади України і органів місцевого самоврядування.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Законодавство у сфері реклами»- набуття в процесі підготовки студентів необхідних знань про засади рекламної діяльності в Україні, правове регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, а також здійснюване правове регулювання у даній сфері, а також формування у студентів вмінь і практичних навичок застосовувати положення законодавства в галузі реклами.

Силабус: Законодавство у сфері реклами
Робоча програма: Законодавство у сфері реклами

 

Івент-маркетинг

Анотація навчальної дисципліни

«Івент-маркетинг» (англ. event marketing — маркетинг подій) — окремий синтетичний засіб маркетингових комунікацій, що являє собою складний комплекс з маркетингу, паблік рилейшнз і реклами. Івент – це потужний інструмент просування брендів, за допомогою якого можна сформувати позитивне ставлення споживача до товару чи компанії. Це справжнє мистецтво, що змушує відвідувачів співпереживати: захоплюватися, сміятися, хвилюватися, радіти, пізнавати нове. Позитивні емоції від успішно проведеного івенту переносяться на товар чи послугу, формуючи лояльність споживача.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Івент-маркетинг»: формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань з подієвого маркетингу, набуття практичних навичок щодо підготовки, проведення і аналізу подій.

Силабус: Івент-маркетинг
Робоча програма: Івент-маркетинг

 

Маркетинг промислових підприємств

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Маркетинг промислових підприємств» є невід’ємною частиною програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність вивчення даного курсу зумовлена необхідністю впровадження теоретико-методичних положень та інструментарію управління маркетинговою діяльністю в практику промислових підприємств.

Промисловим підприємствам доводиться розв’язувати велику кількість складних проблем, щоб одержати максимальній успіх на ринку. Досконале знання потреб споживачів товарів виробничого призначення і виробництво таких товарів, що їх задовольняють, – єдина можливість досягти цілей, які пов’язані з прибутком, проникненням на нові ринки, збільшенням обсягу продаж та інші. Сучасні маркетингові технології позволяють досягнути цієї мети. Ринок товарів виробничого призначення та ділових послуг має свої особливості, які притаманні тільки цьому ринку. Кожний маркетинговий аспект, що має відношення до виробництва засобів виробництва та ділових послуг, альтернативний своїм аналогам у споживчій області. Маркетинг промислового підприємства – це вид діяльності, який забезпечує взаємодію підприємств з організаціями-споживачами, що купують товари та послуги для їх подальшого використання у промисловому виробництві. Це вимагає проведення необхідних маркетингових досліджень для прийняття обґрунтованих господарських рішень. Вивчення освітньої компоненти дозволяє вирішувати цілу низку й інших проблем, що стоять перед промисловими підприємствами: проблеми з прийняття стратегічних рішень, щодо освоєння нової продукції, часу виходу з нею на ринки, диверсифікації напрямів своєї діяльності.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Маркетинг промислових підприємств» – формування у студентів системних теоретичних знань і практичних навичок у галузі промислового маркетингу, вивчення головних методологічних та організаційних питань його використання.

Силабус: Маркетинг промислових підприємств
Робоча програма: Маркетинг промислових підприємств

 

Некомерційний маркетинг

Анотація навчальної дисципліни

Некомерційний маркетинг у світі набуває інтенсивного розвитку, проте некомерційний маркетинг в Україні знаходиться на початковому етапі формування. На наш погляд, необхідність маркетизації некомерційного сектору в Україні, зумовлена також зростанням міжгалузевої конкуренції в секторах, де традиційно працювали некомерційні організації

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Некомерційний маркетинг” є опанування методів та методик некомерційного маркетингу, засвоєння комплексу конкретних сучасних методів професійної діяльності маркетолога.

Силабус: Некомерційний маркетинг
Робоча програма: Некомерційний маркетинг

 

Основи SEO та WEB-аналітики

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Основи SEO та WEB-аналітики» покликана допомогти студенту в опануванні, в контексті сучасних досягнень теорії та практики, методиками та технологією вебаналітичного аналізу. У процесі вивчення дисципліни відбувається предметне вивчення та практичне освоєння методології пошукової оптимізації в Інтернет та веб-аналітики, що передбачає з’ясування сутності, змісту, мети і завдань веб-аналітики та пошукової оптимізації, виявлення взаємозв’язків з іншими науковими напрямами, з’ясування методологічного інструментарію та вивчення сучасного стану їх розвитку. А також засвоєння теоретичних основ веб-аналітики; отримання практичних навичок веб-аналітичної діяльності; виявлення передумов і закономірностей появи веб-аналітичної діяльності.

Мета Основи SEO та WEB-аналітики полягає у систематизації основних наукових знань про веб-аналітику; розкритті змісту технології організації веб-аналітичної діяльності, знайомстві з існуючими програмами вебаналітики; опануванні методики проведення веб-аналітичних досліджень.

Основним завданням вивчення дисципліни є надання студентам знань про цілісну систему веб-аналітики, загальних засад, методології, структури, функцій, історії розвитку та її провідних сучасних тенденцій. Розкриття передумови і закономірності появи веб-аналітичної діяльності. Ознайомлення з існуючими програмами веб-аналітики.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни – виклад принципів та методів, які відображають підхід до сучасного маркетингу в рамках розвитку інформаційних технологій та цифрових носіїв. Тобто це підхід до розуміння аналізу, планування, впровадження в життя, а також до контролю та здійснення заходів розрахованих на просування товарів та послуг підприємства на цільових ринках та досягнення конкретної мети організації шляхом використання нових технологій в Інтернет та цифрових технологій поза межами Інтернет.

Силабус: Основи SEO та WEB-аналітики
Робоча програма: Основи SEO та WEB-аналітики

 

Основи креативного мислення

Анотація навчальної дисципліни

«Основи креативного мислення» — навчальна дисципліна як складова комплексу дисциплін з підготовки кваліфікованого фахівця-маркетолога, здатного створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, що відхиляються від прийнятих схем мислення, успішно вирішувати поставлені завдання нестандартним чином. Це бачення проблем під іншим кутом і їх рішення унікальним способом.

Мета навчальної дисципліни

Метою є формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань з креативного мислення, набуття практичних навичок щодо різних технік застосування креативного мислення для рішення проблем або реалізації можливостей в маркетингу та рекламній діяльності.

Силабус: Основи креативного мислення
Робоча програма: Основи креативного мислення

 

Рекламна діяльність

Анотація навчальної дисципліни

“Рекламна діяльність” — навчальна дисципліна як складова комплексу дисциплін з підготовки кваліфікованого фахівця-підприємця, здатного ефективно діяти за сучасних ринкових умов. Завдяки набутим знанням і навичкам майбутній фахівець зможе приймати виважені і ефективні рішення щодо рекламної діяльності, розробки рекламної стратегії, створення рекламного продукту, планування, проведення і оцінки ефективності рекламної кампанії.

Мета навчальної дисципліни

Метою є показ місця та ролі реклами в системі маркетингу, виховання ставлення до організації реклами як до серйозного складного мистецтва, а також наукового обґрунтування проведення рекламних кампаній і підвищення їхньої ефективності.

Силабус: Рекламна діяльність
Робоча програма: Рекламна діяльність

 

Мерчандайзинг

Анотація навчальної дисципліни

Інновації у сфері роздрібної торгівлі примушують власників магазинів і виробників збільшувати зусилля із завоювання і утримання покупців. Зручність і ефективність форм позамагазинної торгівлі вимагають поліпшення сервісу, а зміни в поведінці покупців – винаходити і застосовувати нові методи для залучення клієнтів. Зростаюча конкуренція примушує торговців концентрувати свої зусилля на створенні конкурентних переваг магазинів, їх індивідуальності. Інструментом досягнення таких переваг і є мерчандайзинг – маркетинг в стінах магазину.

Мета мерчандайзингу:

1) збільшення обсягів продажів;

2) формування прихильності до магазину і окремих марок товарів з боку існуючих клієнтів, залучення нових покупців;

3) забезпечення споживачів необхідною інформацією;

4) збільшення часу перебування і числа покупок клієнта в магазині, підвищення рівня ухвалення ним рішення безпосередньо в місцях продажу товарів.

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни є формування у майбутнього фахівця теоретичних і практичних знань та вмінь щодо впровадження мерчандайзингу на підприємстві, отримання студентами знань та навичок щодо сучасних методів, механізмів та інструментів мерчандайзингу, методів підвищення рівня продажу продукції шляхом максимального наближення до клієнта.

Силабус: Мерчандайзинг
Робоча програма: Мерчандайзинг

 

Нейромаркетинг

Анотація навчальної дисципліни

Мета нейромаркетингу полягає в проведенні експериментів, які спрямовані на вивчення нейронної активності, і застосуванні їх результатів у маркетингових цілях компаній. У практичному змісті, дана спеціалізація в маркетингу займається вивченням нераціональної складової рішень споживачів, щоб поліпшити привабливість пропозицій, рекламний повідомлень або інших впливів на органи чуття цільової аудиторії.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів розуміння механізмів мотивації поведінки, функцій вибору і прийняття рішень людиною в різних сферах економічної діяльності.

Силабус: Нейромаркетинг
Робоча програма: Нейромаркетинг

 

Підприємництво та бізнес-культура

Анотація навчальної дисципліни

У даному курсі вивчаються теоретичні засади ринкових відносин у підприємництві та його соціально-економічні основи, організаційно-правові форми господарської діяльності, прогнозування ринкового середовища, відкриття власної справи, розроблення засновницьких документів бізнеспланів, державної реєстрації підприємницьких структур, а також питання культури бізнесу, етики підприємницької діяльності, корпоративної культури, особистих якостей підприємця.

Мета навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни «Підприємництво і бізнес-культура» полягає у формуванні у студентів системи знань щодо сутності підприємництва як особливого виду діяльності, певного стилю і типу поведінки, що визначає бізнес-культуру підприємства, сучасної форми господарювання виробничо-комерційних структур в умовах ринкових відносин; набуття практичних вмінь комплексного сприйняття та вирішення проблем, що виникають у діяльності підприємницьких структур для створення сприятливого бізнес-середовища та підвищення ефективності функціонування виробничо-господарських систем.

Силабус: Підприємництво та бізнес-культура
Робоча програма: Підприємництво та бізнес-культура