076 Освітні компоненти бакалаврського рівня

Організація торгівлі

Анотація навчальної дисципліни

Сучасний розвиток держави ставить перед фахівцями проблему забезпечення населення товарами високої якості при високому рівні торгівельного обслуговування.

Саме торгівля є сьогодні одною з найбільших сфер економіки держави як за обсягами діяльності, так і за чисельністю зайнятого персоналу. Діяльність торгівельних підприємств пов’язана з задоволенням потреб кожної людини, залежить від великої кількості різноманітних чинників і охоплює широкий спектр питань організаційно-технологічного, економічного та фінансового характеру, які необхідно вирішувати щодня.

Основним завданням вивчення дисципліни є формування у здобувачів знань та вмінь щодо: принципів і завданнь організації роздрібної мережі; технологічного планування й улаштування торговельних та складських приміщень; сучасних форм організації праці у роздрібних і оптових підприємствах торгівлі; визначення рівня забезпеченості населення мережею торговельних підприємств, щільність їх розміщення, якісний склад та ефективність їх використання; обирати раціональні варіанти торговельно-технологічних процесів, розраховувати трудомісткість операцій торговельно-технологічних процесів та визначати їх ефективність.

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни є набуття студентами необхідних знань, вмінь, навичок до вивчення наступних спеціальних дисциплін, виконання курсових та дипломного проектів i, в кінцевому підсумку, до виконання наступної професійної діяльності в галузі торгівлі.

Силабус: Організація торгівлі
Робоча програма: Організація торгівлі