076 Вибіркові освітні компоненти бакалаврського рівня

Біржова діяльність

Анотація навчальної дисципліни

Біржова діяльність – це діяльності на світових фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати тенденції і страхувати ризики на ринку. Мета Біржової діяльності полягає у реалізації угод, укладених за межами національних кордонів, з метою задоволення потреб власних підприємств та бізнесу зарубіжжя. Основним завданням вивчення дисципліни є надання студентам знань з організації біржової діяльності; набуття практичних навичок з: організації торгівлі на біржі товарами, цінними паперами, валютою; організації взаємовідносин з брокерськими конторами; використання біржової інформації для організації високоефективного виробництва та збуту сільськогосподарської продукції.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Біржова діяльність» є формування комплексу теоретичних знань і практичних вмінь, навичок щодо управління біржовими контрактами, організувати активну діяльність з максимально можливою ефективністю в усіх галузях і сферах народногосподарського комплексу, пов’язаних з біржовою діяльністю на основі координації і економії витрат руху МТР в часі і просторі; широко використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід управління біржовими контрактами.

Силабус: Біржова діяльність
Робоча програма: Біржова діяльність

 

Міжнародні торгівля

Анотація навчальної дисципліни

Міжнародна торгівля – це теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань як організація міжнародних торгових потоків, інструменти міжнародної торгівлі, інформаційний бізнес, як ключова форма сучасної міжнародної торгівлі, інформаційний продукт як товар, міжнародний інформаційний ринок та механізм його функціонування, інструменти аналізу цифрового ринку, платіжні системи для міжнародних торгових операцій, засоби просування та стимулювання міжнародного інформаційного бізнесу, засоби організації міжнародної торгівлі інформаційними товарами.

Мета Міжнародної торгівлі полягає у реалізації угод, укладених за межами національних кордонів, з метою задоволення потреб власних підприємств та бізнесу зарубіжжя.

Основним завданням вивчення дисципліни є надання студентам знань про об’єктивні закони і принципи розвитку концептуальних засад міжнародної торговельної діяльності, структури, головних методів аналізу та оцінки застосування цих методів при дослідженні стану та перспектив розвитку зовнішньої торгівлі України, її зовнішньоторговельної політики.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни – формування цілісного уявлення про міжнародну торгівлю та інструменти торгівельної політики, що дозволяють поглибити розуміння світових економічних процесів в епоху глобалізації та обґрунтовувати економічні рішення стосовно експорту та імпорту продукції, торгівельної політики країни, а також прогнозування коливань валютних курсів.

Силабус: Міжнародна торгівля
Робоча програма: Міжнародна торгівля

 

Організація торгівлі

Анотація навчальної дисципліни

Сучасний розвиток держави ставить перед фахівцями проблему забезпечення населення товарами високої якості при високому рівні торгівельного обслуговування. Саме торгівля є сьогодні одною з найбільших сфер економіки держави як за обсягами діяльності, так і за чисельністю зайнятого персоналу. Діяльність торгівельних підприємств пов’язана з задоволенням потреб кожної людини, залежить від великої кількості різноманітних чинників і охоплює широкий спектр питань організаційно-технологічного, економічного та фінансового характеру, які необхідно вирішувати щодня. Основним завданням вивчення дисципліни є формування у здобувачів знань та вмінь щодо: принципів і завданнь організації роздрібної мережі; технологічного планування й улаштування торговельних та складських приміщень; сучасних форм організації праці у роздрібних і оптових підприємствах торгівлі; визначення рівня забезпеченості населення мережею торговельних підприємств, щільність їх розміщення, якісний склад та ефективність їх використання; обирати раціональні варіанти торговельно-технологічних процесів, розраховувати трудомісткість операцій торговельно-технологічних процесів та визначати їх ефективність.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни є набуття студентами необхідних знань, вмінь, навичок до вивчення наступних спеціальних дисциплін, виконання курсових та дипломного проектів i, в кінцевому підсумку, до виконання наступної професійної діяльності в галузі торгівлі.

Силабус: Організація торгівлі
Робоча програма: Організація торгівлі

Організація власної справи з основами інвестування у підприємницьку діяльність

Анотація навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів знань та вмінь щодо організації власної справи та пошуку інвестицій для реалізації бізнес-ідей, визначати проблеми та висвітлювати перспективи його розвитку, а також забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для формування у майбутніх фахівців знань організаційних процесів щодо управління бізнесом та пріоритетних напрямків їх розвитку; вмінь, спрямованих на оволодіння методами наукового дослідження і обґрунтованого підходу до вирішення складних питань створення і ведення підприємницької діяльності з метою підвищення ефективності та прибутковості створеного бізнесу.

Завдання: надання студентам знань про теоретико-методичні та організаційноекономічні основи організації власної справи та залучення інвестицій для забезпечення реалізації бізнес-ідей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методичні та організаційноекономічні аспекти організації власної справи та основи інвестування в підприємницьку діяльність.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Організація власної справи з основами інвестування у підприємницьку діяльність” є формування у студентів знань та вмінь щодо організації власної справи та пошуку інвестицій для реалізації бізнес-ідей, визначати проблеми та висвітлювати перспективи його розвитку.

Силабус: Організація власної справи з основами інвестування у підприємницьку діяльність
Робоча програма: Організація власної справи з основами інвестування у підприємницьку діяльність

Ринок іноземних товарів

Анотація навчальної дисципліни

Ринок іноземних товарів висвітлює питання щодо сутності, характерних рис, товарної структури та сучасної інфраструктури світового ринку, дозволяє набути практичні навички оцінювання ситуації на окремих товарних ринках.

Мета Ринку іноземних товарів полягає у формуванні у студентів системи сучасних теоретичних і практичних знань щодо особливостей розвитку сучасного світового ринку відповідно процесів інтернаціоналізації та глобалізації господарського життя.

Основним завданням вивчення дисципліни є надання студентам знань про зміст і структуру ринку іноземних товарів та послуг, а також дослідження особливостей сучасних форм реалізації торговельних операцій на світовому ринку.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Ринок іноземних товарів» є вивчення особливостей та пріоритетних напрямів розвитку міжнародного ринку ресурсів, товарів та послуг в умовах глобалізації; проведення загального аналізу розвитку ринку товарів та послуг, визначення його основних складових та пріоритетів їх функціонування; формування у студентів розуміння тенденцій розвитку ринку іноземних товарів і системи знань щодо оцінки існуючих і потенційних можливостей українських виробників стати активними експортерами національної продукції.

Силабус: Ринок іноземних товарів
Робоча програма: Ринок іноземних товарів

 

Маркетингові комунікації

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Маркетингові комунікації» є важливою складовою програми підготовки фахівців з підприємництва і торгівлі, оскільки правильне посування товарів є запорукою успіху підприємства. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено необхідністю впровадження концепції маркетингових комунікацій в практику розв’язання виробничо-економічних завдань вітчизняних підприємств. Вивчення дисципліни надає студентам комплекс знань щодо основних категорій маркетингових комунікацій, закономірностей комунікаційних процесів, специфіки елементів комплексу просування, та формує ряд практичних навичок використання маркетингових комунікацій в процесі товаропросування. На практичних заняттях студенти отримають практичні навички щодо розроблення бюджету маркетингових комунікацій та рекламних кампаній, визначення ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії та набуття практичних навичок їх використання в процесі просування товарів, пошуку резервів удосконалення системи товаропросування тощо. Вивчення дисципліни «Маркетингові комунікації» допоможе студентам сформувати цілісну систему компетентностей щодо формування системи маркетингових комунікацій підприємства.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладення дисципліни «Маркетингові комунікації» є оволодіння знаннями ефективного продажу продукції та послуг з метою прийняття ефективних виробничих, організаційних і наукових рішень на рівні сучасних вимог.

Силабус: Маркетингові комунікації
Робоча програма: Маркетингові комунікації