Дисертації

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Лагодієнко Володимир Вікторович. Регіональні особливості розвитку агропромислового виробництва. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів, 2009.

Дисертацію присвячено аналізу регіональних особливостей розвитку агропромислового виробництва України, що передбачає. теоретико-методологічне обґрунтування шляхів підвищення ефективності розвитку агропромислового виробництва з врахуванням регіональних особливостей його формування, розробку теоретико-методологічних та методичних засад управління розвитком агропромислового виробництва, обґрунтування нових підходів до визначення пріоритетів та напрямків реалізації регіональної політики України в агропромисловому секторі економіки.

Мардар Марина Ромиківна. Наукові основи формування та покращення споживних властивостей нових видів зернових продуктів.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів. Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, Харків, 2013 р.

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної проблеми формування та покращення споживних властивостей нових зернових продуктів підвищеної харчової цінності. Обґрунтовано шляхи покращення споживних властивостей нових зернових продуктів та удосконалено методологію збагачення зернових продуктів лімітуючими мікро- та макронутрієнтами для оздоровчого харчування населення. Розроблено систему моделей формування споживних властивостей, комплексної товарознавчої оцінки готових до вживання продуктів та стимулювання їх товароруху на споживчий ринок.

Захищені дисертаціїна на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Мардар Марина Ромиківна. Товарознавча оцінка формованих круп, збагачених біологічними добавками.

Десертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів. Харківська державна академія технології та організації харчування Міністерства освіти України, Харків, 1999.

Дисертація присвячена питанням створення нових продуктів для профілактичного харчування населення і товарознавча оцінки їх якості. В роботі розрахована рецептура, проведена оцінка споживних достоїнств готових виробів, визначена їх харчова цінність, а також показані зміни, що відбуваються з харчовими волокнами і іншими біополімерами в процесі отримання і наступної кулінарної обробки формованих круп. Отримані результати стали теоретичною передумовою для обґрунтування можливості і доцільності збагачування формованих продуктів біологічними добавками для надання їм певних фізіологічних ефектів.

Лагодієнко Володимир Вікторович. Формування оптимального складу основних виробничих фондів аграрних підприємств та підвищення ефективності їх використання (за матеріалами Миколаївської області).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. – Миколаївська державна аграрна академія, Миколаїв, 2002.

У роботі розкрито результати теоретичних та практичних досліджень удосконалення складу основних виробничих фондів сільського господарства та підвищення ефективності їх використання на матеріалах Миколаївської області. Обґрунтовано основні напрями щодо покращення складу, структури основних засобів, механізму їх відтворення та ефективності використання  (в цілому та їх окремих складових). Розроблена модель оптимізації складу машинно-тракторного парку для ВАТ-агрофірми “Зоря Новобужжя” та бізнес-план придбання техніки.

Голубьонкова Олена Олексіївна. Структурування задач формування ділового портфеля підприємства (на прикладі підприємства хлібопродуктів).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеці-альності 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. Міністерства освіти і науки України, Одеса, 2003.

Сучасний заклад вищої освіти це не тільки освітня установа, це також організація, що здійснює ринкову діяльність. Серед основних видів діяльності є ті, що притаманні лише освітнім установам: навчальна, науково-дослідна діяльність, але більшість – суттєво ринкові: маркетингова, економічна, господарська.

Реформування системи освіти спричинило ситуацію, в якій держава сприяє розвитку ринкової ситуації у сфері освіти, конкуренції як з боку постачальників, так і з боку споживачів освітніх послуг.

Виходячи з особливостей освітніх послуг як товару, на даному ринку споживач та покупець не завжди збігаються. По-перше, розглядаючи в якості товару певний набір знань, освітні програми тощо, споживачем є студент, якій відвідує заняття, складає іспити. Покупець – особа, або організація, що сплачує за навчання – це сам студент, його батьки, підприємство та навіть держава. Є високий рівень залежності від державного замовлення на певних фахівців.

В умовах сучасних інтеграційних процесів доцільно активно використовувати сучасні інноваційні методи роботи, як безпосередньо у навчальному процесі, так і під час здійснення маркетингової діяльності вищого навчального закладу. Саме поєднання зусиль з підприємствами, суспільством та закладами вищої освіти розвинутих країн призведе до підвищення якості освітніх послуг та конкурентоспроможності, а також розвитку ринку вищої освіти.

Памбук Світлана Андріївна. Розробка маловідходної технології переробки атеріни чорноморської.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних та рибних продуктів. Одеська національна академія харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Одеса, 2007 р.

Науково обґрунтована можливість переробки сировини, яка не використовувалась раніше на харчові цілі – атеріни чорноморської з отриманням рибних білкових ізолятів, продуктів розчинення колагену, а також харчових продуктів з додаванням білків атеріни. Наукова новизна виконаної роботи підтверджується видачею патенту на корисну модель № 21453 UА “Спосіб виробництва рибного білкового ізоляту”.

В результаті проведених досліджень розроблено маловідходну технологію переробки дрібної азово-чорноморської риби – атеріни, що дозволяє отримувати рибний білковий ізолят з високими функціональними властивостями, а також отримувати продукти розчинення колагену з відходів виробництва білкового ізоляту і інших відходів рибопереробної галузі. Розроблено технологію виробництва кулінарних виробів на основі рибного білкового ізоляту, отриманого за розробленою технологією, а саме:  соус “Майонез” (розроблено проект ТІ і ТУ У 15.2-02071062-005:2007) та кулінарний виріб “Рибний крем” (ТІ і ТУ У 15.8-02071062-006:2007).

Донець Леся Яківна. Ефективне використання зерна жита при його переробці в муку хлібопекарську.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 – зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів. Одеська національна академія харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Одеса, 2009 р.

Дисертаційну роботу присвячено розробленню технології переробки зерна жита в муку хлібопекарську підвищеного виходу та покращеної харчової цінності. Виявлено закономірності зміни хімічного складу муки, отриманої з різних систем технологічного процесу. Вміст білка, ліпідів та зольних речовин підвищується в муці, отриманої з останніх систем драного та розмельного процесів, за рахунок потрапляння в муку подрібнених периферичних частин зернівки. Технологія виробництва житньої муки “Оздоровча” апробована та підтверджена у виробничих умовах ТОВ “Ржевуськ Млин”, м. Вінниця.

Кордзая Натела Ревазівна. Формування якості хліба з цільнозернового зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів. Київський національний торгово-економічний університет Міністерства освіти і науки України, Київ, 2011 р.

На основі теоретичних та експериментальних досліджень у дисертації  вперше було вивчено фактори, які впливають на формування якості хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів; науково обґрунтовано і доведено доцільність включення коренеплідних овочів (селери, петрушки та пастернаку) до складу хліба з цільного зерна пшениці з метою розширення асортименту продуктів як для масового, так і для  лікувально-профілактичного харчування; визначено органолептичні й фізико-хімічні показники, хімічний склад, біологічну цінність, особливості структури та безпечність нових видів хліба з цільного зерна пшенці з включенням коренеплідних овочів; на основі медико-біологічних досліджень встановлено позитивну дію коренеплідних овочів на антиоксидантну активність нових видів хліба з цільного зерна пшениці, зниження ульцерогенної дії та підвищення засвоєння нового продукту організмом людини; одержано нові дані про властивості (органолептичні, фізико-хімічні показники та показники безпечності) хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів та визначено динаміку їх змін у процесі зберігання у різних видах пакування. Встановлено позитивний вплив добавок на термін зберігання нових видів хліба.

На основі результатів проведених теоретичних та експериментальних досліджень визначено раціональний склад рецептурних компонентів та розроблено нормативну документацію: технічні умови (ТУ У 15.8.3101516886.001:2009) «Хліб з цільного зерна пшениці з коренеплідними овочами» та технологічну інструкцію до них. Наукову новизну технічних рішень підтверджено 3 патентами на корисні моделі – патентом України №45300 на корисну модель «Спосіб виробництва зернового хліба з цільного диспергованого зерна пшениці», патентом України №41903 на корисну модель «Композиція для хліба з цільного диспергованого зерна пшениці» та патентом України №39023 на корисну модель  «Харчова композиція для хліба із цільного диспергованого зерна».

Лозовська Ганна Миколаївна. Ринкові інструменти реалізації соціально-економічних послуг на регіональному рівні.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Одеська національна академія харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Одеса, 2015 р.

Основні результати отримані автором у дисертаційному дослідженні, які характеризуються науковою новизною, полягають у розробці концепції формування механізму реалізації соціально-економічних послуг на регіональному рівні. Вона передбачає використання інструментів соціально-етичного маркетингу, що надаватиме можливість виробнику послуг краще зрозуміти потреби споживача і суспільства вцілому, сприяючи підвищенню ефективності діяльності як підприємства, так і сфери надання соціально-економічних послуг.

У роботі також було удосконалено:

науково-прикладні підходи до моделювання поведінки споживачів шляхом розробки імітаційної моделі;

– систему показників визначення ефективності реалізації соціально-економічних послуг на регіональному рівні;

– інструментарій дослідження рівня реалізації соціально-економічних послуг на регіональному рівні.