Освітні компоненти для інших ОП

Маркетинг

Анотація навчальної дисципліни

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є маркетинговий комплекс у взаємодії з внутрішнім і зовнішнім середовищем, що визначає перспективи розвитку підприємства в умовах ринку і стратегії їх досягнення.. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Маркетинг” є навчання студентів відповідним засобам і навичкам маркетингу за такими напрямами: маркетингові дослідження, розробка товару, ціноутворення, визначення оптимальних каналів розподілу, маркетингові комунікації, ефективність та контроль маркетингової діяльності.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Маркетинг” є формування сучасної системи поглядів і спеціальних знань в області маркетингу, придбання практичних навичок по розробці та просуванню товарів на ринок з урахуванням задоволення запитів споживачів і забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Силабус: Маркетинг
Робоча програма: Маркетинг

Захист прав споживачів з елементами товарознавства харчової сировини

Анотація навчальної дисципліни

Захист прав громадянина як споживача є однією з найважливіших ознак демократичного суспільства та напрямом захисту конституційних прав громадян. Науково-технічний прогрес, і, пов’язаний із цим економічний розвиток, актуалізували необхідність оновлення на державному рівні економічних механізмів захисту прав споживачів від недоброякісних товарів, результатів робіт та послуг. Тому, комплексний аналіз теоретичних і практичних питань щодо захисту споживчих прав у системі управління, менеджменту та організації торгівлі, за сучасних умов ведення економічної політики, є актуальною проблемою сьогодення. Вивчення дисципліни «Захист прав споживачів з основами товарознавства харчової сировини» допоможе студентам сформувати цілісну систему компетентностей щодо формування систем менеджменту, де орієнтація на споживача та забезпечення його безпеки та захисту є ключовою ланкою торговельних відносин.

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є набуття всебічних знань у сфері захисту прав споживачів і навчитися аналізувати законодавство, що сприятиме, по-перше, глибокому розумінню не тільки прав підприємців, які здійснюють свою діяльність у сфері виробництва, купівлі-продажу товарів, надання послуг і виконання робіт, а й необхідності додержання норм законодавства, знання правових наслідків, які настають за його порушення, що зумовить їхню правомірну поведінку. По-друге, її вивчення має сприяти отриманню знань студентами прав як потенційних споживачів і захисту їхніх прав відповідно до тих норм законодавства, що захищають їхні інтереси від певних негативних проявів порушень права господарюючими суб’єктами.

Силабус: Захист прав споживачів з елементами товарознавства харчової сировини
Робоча програма: Захист прав споживачів з елементами товарознавства харчової сировини