Підручники

 Перелік навчальних посібників, опублікованих викладачами кафедри

Книга2201.Товарознавство. Товари тваринного походження (навчальний посібник)/М.Р. Мардар, А.Я. Каменський, Ф.Є. Дубровін – Л.: «Магнолія 2006», 2011. – 295 с. (гриф МОН)

В навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю даного посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження у відповідності з діючими в Україні нормативними документами. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».

.

.

.

.

.

12.Методологія маркетингових досліджень (навчальний посібник) / За ред. І. Т. Кіщака, С. П. Шевчука, В.В. Лагодієнко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв: вид-во Іліон, 2013. – 325 с.

У навчальному посібнику розкрито методологічні засади та основні напрями маркетингових досліджень; значну увагу приділено спеціальним методам маркетингових досліджень, описано процедури формування вибірки та обробки маркетингової інформації; запропоновано рекомендації щодо підготовки звіту і презентації результатів маркетингових досліджень. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів з напряму підготовки «Менеджмент», а також буде корисним викладачам, аспірантам і практикам в сфері маркетингових досліджень.

/

/

/

/

/

33.Міжнародне виробниче співробітництво (навчальний посібник)/ За ред. І.Т. Кіщака, В.В. Лагодієнко -Миколаїв: вид-во Іліон, 2013. – 266 с.

Посібник спрямований на оволодіння студентами теоретичних і практичних засад реалізації міжнародного виробничого співробітництва. Розкрито сутність міжнародного поділу праці, визначено організаційно-правові форми суб’єктів міжнародного виробничого співробітництва та значення і функції міжнародних транспортних коридорів, розглянуто питання нормативно-правового і документального забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності та практика діяльності у цій сфері суб’єктів господарювання Миколаївської області.

Розрахований на викладачів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів, керівників та спеціалістів підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

/

/

/

/

44. Державне та регіональне управління (навчальний посібник) / І.Т. Кіщак. В.В. Лагодієнко, С.П. Шевчук, Ю.І. Кіщак. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 310 с.

У посібнику розкрито теоретичні та методологічні засади державного і регіонального управління, розглянуто принципи, методи, загальні та спеціальні функції державного управління, проаналізовано галузеву й функціональну структури регіону як об’єкта управління, розглянуто структуру і зміст регіональної політики України. Визначено роль і види прогнозування і програмування соціально-економічного розвитку регіонів, досліджено регіональні ризики та розглянуто шляхи вдосконалення системи регіонального управління.

Видання підготовлено у відповідності до навчальної програми дисципліни «Державне та регіональне управління», передбаченої навчальним планом підготовки фахівців з менеджменту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» і «Магістр».

.

.

.

.

25. Зовнішньоекономічна діяльність: регіональний аспект (навчальний посібник) / І.Т. Кіщак, В.В. Лагодієнко, С.П. Шевчук. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 436 с.

Розкрито теоретичні та методологічні засади системи управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному рівні, досліджено фактори та методи управління ризиками, розглянуто особливості менеджменту транснаціональних корпорацій як регіональних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлено теоретичні та практичні засади корпоративної соціальної відповідальності та практичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні.

Навчальний посібник буде корисним викладачам, аспірантам, керівникам підприємств і організацій, консультантам і бізнес-тренерам з регіональних проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю.

.

.

.

.

Книги6.Експертиза товарів. Лабораторний практикум (навчальний посібник)/ М.Р. Мардар, Н.Р. Кордзая – Одеса: вид-во «Optimum», 2015. – 248 с.

Навчальний посібник «Експертиза товарів. Лабораторний практикум» розкриває наступні питання: правила організації та порядку проведення експертиз кількості та якості продовольчих та непродовольчих товарів вітчизняного та зарубіжного виробництва, особливості проведення експертизи окремих товарних груп, санітарно-епідеміологічної, ветеринарної, фітосанітарної експертизи.

Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».

.

.

..

.

57. Організація і методика маркетингових досліджень (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення) / В.Г. В’юн, І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук, В.В. Лагодієнко. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 312 с.

Матеріали посібника спрямовані на організацію самостійної роботи студентів щодо планування професійних компетенцій з проектування і організації маркетингових досліджень. Кожна тема містить методичні матеріали, питання і практичні завдання, ситуаціїдля аналізу та приклади сучасних марктингових досліджень. У додатках наведені зразки інструментарію збору маркетингової інформації, робочий зошит для самостійної роботи, довідникова інформація. Для студентів і магістрів з напряму підготовки «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також буде корисним викладачам, аспірантам і практикум у сфері маркетингових досліджень.