Вибіркові освітні компоненти з іншої ОП

Інформаційні системи і технології

Висвітлюється роль інформаційних систем і технологій у діяльності сучасних підприємств та організацій. Розглядається основні поняття щодо інформації, даних, знань, інформаційних ресурсів організації. Докладно викладаються ознаки та характеристики корпоративних інформаційних систем, їх класифікації, критерії і методи вибору, проблеми інтеграції та створення єдиного інформаційного простору. Розкривається еволюція промислових стандартів створення корпоративних інформаційних систем. Розглядається характеристика основних класів інформаційних технологій; особлива увага приділяється використанню технологій Internet та мобільних технологій у сучасному бізнесі, а також технологіям управління проектами.

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» є формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок у галузі побудови та функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання при управлінні підприємством.

  Організація підприємницької діяльності

Мета: формування у студентів знань та вмінь щодо організації підприємницької діяльності та пошуку інвестицій для реалізації бізнес-ідей, визначати проблеми та висвітлювати перспективи його розвитку, а також забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для формування у майбутніх фахівців знань організаційних процесів щодо управління бізнесом та пріоритетних напрямків їх розвитку; вмінь, спрямованих на оволодіння методами наукового дослідження і обґрунтованого підходу до вирішення складних питань створення і ведення підприємницької діяльності з метою підвищення ефективності та прибутковості створеного бізнесу.

Завдання: надання студентам знань про теоретико-методичні та організаційно- економічні основи організації власної справи та залучення інвестицій для забезпечення реалізації бізнес-ідей.

 

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» є підготовка студентів до виконання професійних обов’язків в умовах глобалізації завдяки засвоєнню студентами необхідних загальнометодичних та практичних засад побудови системи обліку, організації та ведення на підприємствах фінансового обліку активів, капіталу, зобов’язань та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, а також аналізу представленої інформації з наданням рекомендацій щодо подальшого управління.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» є:

Вивчення вимог міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності;

Систематизація набутих знань щодо формування системи обліку на підприємстві;

Забезпечення засвоєння методичних підходів та практичних прийомів щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;

Формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію звітності для прийняття управлінських рішень.

Самоменеджмент

Нові умови господарювання вимагають від власників, керівників, менеджерів уміння розробляти стратегію і тактику розвитку своєї організації. Тому сучасні керівники підприємств повинні знати теоретичні та практичні положення організації праці менеджера, форми та методи побудови всього механізму управління організацією.

Метою вивчення дисципліни «Самоменеджмент» є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю підлеглих, складати основні види управлінської документації.

 Дегустації в туризмі

Мета дисципліни «Дегустації в туризмі» полягає в тому, щоб формувати у студентів альтернативно-інноваційне мислення, яке б забезпечило їм кваліфіковане рішення завдань, пов’язаних з дегустаціями, для успішної діяльності в туристичному бізнесі.

Завданням вивчення дисципліни є:

–   розширити кругозір у напрямку підвищення сенсорної грамотності;

–   ознайомити з основами науки органолептики;

–   надати інформацію щодо класифікації та технології різних видів харчових продуктів;

–   викласти знання теоретичних основ дегустації;

–   навчити застосовувати на практиці правила та прийоми дегустації різних видів харчових продуктів.

Психологія управління

Потреба в науково-психологічному обґрунтуванні діяльності лю­дини особливо відчувається сьогодні, у період перебудови господарсь­кого механізму і суспільного життя в Україні. Психологічні знання стали необхідністю, предметом підвищеного попиту. Психологія по­ступово перетворюється з вузько академічного знання на життєво важливу і потрібну багатьом людям науково-практичну дисципліну. У системі професійної підготовки майбутніх менеджерів в умовах ЗВО чільне місце посідає психологічна освіта, ефективність якої великою мірою забезпечується рівнем лекцій, що пропонуються студентам. Даний курс дає можливість студентові сформувати стійкий інтерес до особливостей психологічної управління людьми, допомогти їм усвідомити, що кандидату, який обіймає управлінську посаду, необхідні глибокі психологічні знання. Адже сьогодні не мож­на не погодитись, що значення психологічного фактора в управлінні підсилюється, і його недооцінка призводить до деструктивних змін.

Мета навчальної дисципліни

Метою даного курсу є розкрити зміст та особливості психологічних аспектів управлінської діяльності, формування вмінь психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі.

  Антикризове управління

Метою вивчення дисципліни «Антикризове управління» є визначення сутності, місця, ролі, основних видів кризових явищ та стадій розвитку кризи підприємства, розкриття методичних підходів до розробки «правил ефективної поведінки» за умов кризового стану, а також аналіз окремих шляхів запобігання та подолання кризи в зарубіжних і вітчизняних організаціях, що успішно функціонують у різних умовах.

В результаті вивчення дисципліни «Антикризове управління»  студенти повинні

знати:

 • причини виникнення кризових явищ в економіці та в системі управління;
 • економічний механізм виникнення кризового стану на підприємстві;
 • методику діагностики кризових ситуацій на підприємстві;
 • основні ознаки готовності підприємства, його менеджерів і персоналу до попередження, подолання або мінімізації наслідків кризових явищ;
 • розробку стратегій і підходів до розвитку підприємства з урахуванням потенційних кризових явищ;
 • сучасні методи та інструментарій управління у кризових умовах;

вміти:

 • провести експрес-діагностику стану підприємства з метою виявлення потенційних (латентних) кризових ситуацій та  явищ;
 • скласти прогноз перспективи виникнення та розвитку кризових ситуацій на підставі експрес-аналізу;

визначити основні напрями запобігання, подолання та мінімізації наслідків кризових явищ на підприємстві.

 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Метою викладання навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством” є формування системи знань з підготовки облікової інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством” є вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємства.

 Комп’ютерна графіка

Навчальна дисципліна спрямована на здобуття базових теоретичних знань про сучасні інформаційні технології, що використовуються у комп’ютерній графіці, володіння основними апаратними та програмними засобами формування і редагування зображень та практичних навичок роботи з сучасним графічним програмним забезпеченням.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти отримає знання та навички про:

 • використання комп’ютерної графіки у різноманітних областях;
 • принципи, покладені в основу роботи пристроїв введення та виведення графічної інформації;
 • математичні та алгоритмічні методи створення зображень;
 • фізичні основи формування кольору і моделі кольорів;
 • принципи, що лежать в основі растрового і векторного способів представлення графічної інформації;
 • методи обробки растрових та векторних зображень;
 • афінні перетворення на площині та у просторі;
 • принципи побудови тривимірних зображень;
 • методи та засоби обробки тривимірних зображень;
 • основи програмування за допомогою програмних інтерфейсів та API OpenGL, WebGL.

Знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни, можуть бути використані у програмуванні, WEB-дизайні, WEB-програмуванні та для представлення графічної інформації у дизайні, створені 3d моделей.

 Кон’юнктура світового ринку товарів та послуг

Метою дисципліни «Кон’юнктура світового ринку товарів та послуг» є створення основи для розуміння закономірностей і тенденцій розвитку міжнародної торгівлі, освоєння методики дослідження зарубіжних ринків харчової сировини і продукції АПК, що виступає важливою умовою успішної діяльності експортоорієнтованих бізнес-структур.

Основні завдання вивчення дисципліни «Кон’юнктура світового ринку товарів та послуг» зводяться до вивчення: методики кон’юнктурного дослідження світових ринків харчової сировини і продукції АПК, ситуації на світових ринках товарів та послуг експортної спеціалізації України, джерел інформації про кон’юнктуру зарубіжних ринків харчової сировини і продукції АПК.

 Управління проектами

Дисципліна «Управління проектами» передбачає вивчення студентами основних методичних засад та інструментарію, необхідних для успіщного управління проектами, формує навички щодо розробки проекту, оцінки його ефективності, вибору виконавців, розрахунку кошторису і бюджету проекту, розробки графіків його реалізації, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. «Управління проектами» є синтетичною дисципліною, її вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, фінансового менеджменту, організаційної поведінки, системного аналізу тощо. Вона передбачає ґрунтовне багатовекторне вивчення майбутніми фахівцями теоретичної та методологічної бази даного напрямку діяльності.

Метою вивчення дисципліни студентами є засвоєння знань та придбання навичок з методології ведення проекту, техніки та інструментарію управління проектами.