Вибіркові освітні компоненти

Анотації вибіркових освітніх компонентів магістерського рівня:

Освітньо-професійна програма “Маркетинг”

Інноваційний розвиток підприємства на засадах маркетингу

Анотація навчальної дисципліни

   Світові економічні тренди демонструють об’єктивну необхідність забезпечення інноваційності розвитку підприємства як передумови його виживання у глобальному конкурентному середовищі. Для вітчизняних підприємств забезпечення інноваційного розвитку на засадах маркетингу  є головною передумовою їх виживання та потенційного виходу на світові ринки. У цьому контексті мова йде не лише про технологічні чи продуктові інновації, які в силу обмеженості ресурсного забезпечення діяльності становлять неабиякі проблеми щодо реалізації, але й про управлінські, маркетингові та організаційні інновації. Ці питання й висвітлюються в дисципліні – «Інноваційний розвиток підприємства на засадах маркетингу». Вивчення  курсу допоможе студентам  орієнтуватися   в  питаннях   інноваційної діяльності підприємств у ринкових економічних умовах, розуміти роль інноваційної політики як засобу підвищення ефективності підприємницької діяльності і виробництва конкурентоздатної продукції; вміти виявляти найефективніші напрямки оновлення техніко-технологічної бази підприємства та її продукції, розробляти інноваційні заходи і управляти інноваційними процесами з використанням інноваційних інструментів маркетингу як на мікрорівні – в підприємстві, так і  на макрорівні – в  галузі, регіоні, країні.

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства на засадах маркетингу» є опанування механізмами управління інноваційним розвитком економічних систем в умовах ринкової економіки, забезпечення  результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємств, ефективності інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень з використанням маркетингових технологій.

Силабус: Інноваційний розвиток підприємства на засадах маркетингу
Робоча програма: Інноваційний розвиток підприємства на засадах маркетингу

Управління якістю в галузі

Анотація навчальної дисципліни

Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємства починається, у першу чергу, із забезпечення якості продукції, що виробляється. Для забезпечення якості необхідна наявність не лише матеріальної бази та кваліфікованого персоналу, але й системного підходу до питань управління. Організація повинна створити дієву систему управління, яка спрямовує її зусилля на якісне виконання всіх процесів, що здійснюються, які у свою чергу, забезпечать досягнення якісного результату (створення якісного продукту або послуги). Отже, управління якістю спрямовано не лише на сферу управління в організації, воно охоплює всю систему менеджменту компанії, спираючись на комплексний підхід до управління всіма процесами. При вивченні дисципліни особливу увагу приділяються використанню принципів управління якістю у маркетингової діяльності підприємств харчової та переробної промисловості, рекреаційного та комерційного сектору

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Управління якістю в галузі» є надання

студентам системи теоретичних знань зі специфіки управління якістю на підприємствах та отримання практичних навичок щодо формування системи управління якості з урахуванням галузевих особливостей маркетингової діяльності.

Силабус: Управління якістю в галузі
Робоча програма: Управління якістю в галузі

Організація зв’язків з громадськістю

Анотація навчальної дисципліни

Зв’язки з громадськістю («паблік рілейшнз» public relations – PR) займають особливе місце в комплексі маркетингових комунікацій. Організація зв’язків з громадськістю  має на увазі систематичну діяльність компанії, спрямовану на зміну переконань, ставлення, думок та поведінки різних груп людей (цільової аудиторії: персоналу компанії, споживачів, партнерів, конкурентів, засобів масової інформації, представників уряду та місцевої влади, тощо) стосовно компанії, її продуктів, послуг, а також конкретних проблем, ідей та дій.

Мета навчальної дисципліни

Метою даного курсу є надання студентам знань та вмінь визначення та використання основних складових PR-технологій в різних сферах сучасного життя, особливо в комунікативній складовій відносин харчових та переробних підприємств з певними групами громадськості.

Силабус: Організація зв’язків з громадськістю
Робоча програма: Організація зв’язків з громадськістю

 

Ділова іноземна мова

Анотація навчальної дисципліни

Дисципліна «Ділова іноземна мова» значно покращить вашу здатність спілкуватися англійською мовою у широкому діловому середовищі. Ви розвинете навички спілкування, необхідні для успіху у бізнесі, і розширите ваші знання про діловий світ. По закінченні вивчення дисципліни Ви станете більш вільним та впевненим у використанні мови бізнесу і зможете збільшити свої кар’єрні перспективи.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Ділова іноземна мова» є формування у здобувачів вищої освіти професійних іншомовних компетенцій, що сприятимуть їхньому ефективному функціонуванню в полікультурному навчальному і професійному середовищі та стануть запорукою конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. 

Силабус: Ділова іноземна мова
Робоча програма: Ділова іноземна мова

Соціальна відповідальність

Анотація навчальної дисципліни

   Останнім часом спостерігається зростання інтересу до різноманітних аспектів відповідальності загалом і соціальної відповідальності зокрема, як і до багатьох споріднених, близьких за природою, суспільних норм і явищ. Формування та розвиток цього пріоритету є відповідною реакцією на виникнення гострих політичних, економічних, соціальних, екологічних, соціокультурних та інших проблем сучасного світу.

Необхідність активізації впровадження принципів соціальної відповідальності в життя суспільства, його правових та економічних засад, а також залучення України до процесів глобалізації, економічної інтеграції зумовили важливість створення позитивного іміджу вітчизняних підприємств на міжнародній арені. Зосереджуючись на українських реаліях, маємо визнати, що соціальна відповідальність – це те чого сьогодні бракує українському суспільству для того, щоб вийти на вищий рівень економічного та соціального розвитку.

Засвоєння дисципліни «Соціальна відповідальність» магістрами, не лише надасть змогу засвоїти теоретичні та практичні питання курсу, але й сприятиме формуванню в майбутніх фахівців компетенції щодо імплементації інституту соціальної відповідальності в практику управління на державному, територіальному, корпоративному рівнях.

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни «Соціальна відповідальність» є формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності та відповідних професійних компетенцій, щоб вони вміли застосовувати елементи соціальної відповідальності, а також формувати соціальні звіти у своїй подальшій практичній діяльності.

Силабус: Соціальна відповідальність
Робоча програма: Соціальна відповідальність

Логістичний менеджмент

Анотація навчальної дисципліни

Ознайомлення з основами теорії логістичного менеджменту (сутності ЛМ, етапів розвитку ЛМ, логістично-орієнтованої системи управління підприємством, інструментарію логістичного управління); розуміння логістичної стратегії підприємства (аналіз складових логістичної стратегії підприємства, класифікація логістичних стратегій); ознайомлення з функцією «організування» в системі ЛМ (сутність та основні характеристики організації логістичного управління, централізація і децентралізація організації логістичного управління; особливості формування лінійно-функціональних, дивізіональних, матричних, проектно- , (процесно -) орієнтованих оргструктур управління логістикою підприємства) та з функцією «планування» в системі ЛМ (стратегічне планування у системі ЛМ, стратегічний аналіз логістики підприємства).

Предметом вивчення «Логістичного менеджменту» є загальні закономірності розвитку логістичних систем, методи системного аналізу, що застосовуються у підготовці й обґрунтуванні рішень по складним проблемам економічного характеру, віднесених до особливостей виробничо-логістичної діяльності підприємства, особливості й тенденції управління та оптимізація матеріальних потоків.

Мета навчальної дисципліни

Метою курсу є поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у питаннях щодо визначення особливостей логістичного менеджменту та практичних навичок, щодо використання принципів і методів логістичного менеджменту в процесі управління підприємством для підвищення його стійкості, координації дій та вирішення конфліктних ситуацій.

Силабус: Логістичний менеджмент
Робоча програма: Логістичний менеджмент

Рекламний дизайн

Анотація навчальної дисципліни

Завдання вивчення дисципліни «Рекламний дизайн» є вивчення основ та формування практичних навичок щодо аналізу існуючих та специфіки розроблення графічних рекламних матеріалів сучасного підприємства та адаптації їх під час розміщення на різноманітних носіях. Дизайн за своїм характером, методом і метою належить до естетичної діяльності. За предметом, засобами і результатами дизайнерська діяльність входить до структури промислового проектування, а через нього – в систему промислового виробництва. Як засвідчує світовий досвід, дизайн це потужне джерело забезпечення якості товарів та послуг, ефективний засіб суттєвого підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, всього середовища життєдіяльності. Його застосування, при відносно незначних фінансових вкладеннях, здатне забезпечити вагомий позитивний ефект на економіку держави, на розвиток матеріальної культури суспільства.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Рекламний дизайн» — формування у майбутніх маркетологів сукупності знань із художнього оформлення, кольорової гармонійності у рекламних матеріалах.

Силабус: Рекламний дизайн
Робоча програма: Рекламний дизайн

Некомерційний маркетинг

Анотація навчальної дисципліни

   Некомерційний маркетинг – це діяльність некомерційних утворень або фізичних осіб в конкурентному середовищі, заснована на принципах класичного маркетингу і спрямована на досягнення цілей, не пов’язаних безпосередньо з отриманням прибутку.

Некомерційний маркетинг розділяють на три види:

1) маркетинг державних некомерційних суб’єктів;

2) маркетинг недержавних некомерційних суб’єктів;

3) маркетинг фізичних осіб, що займаються некомерційної діяльністю.

Метою діяльності некомерційних суб’єктів є певна користь, вигода, створювана для суспільства в цілому або окремих груп населення. Ця користь називається соціальним ефектом.

Некомерційний маркетинг є складовою маркетингової діяльності та маркетингового менеджменту підприємства.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни – опанування методів та методик некомерційного маркетингу,  засвоєння комплексу конкретних сучасних методів професійної діяльності маркетолога.

Силабус: Некомерційний маркетинг
Робоча програма: Некомерційний маркетинг

Організація Start-Uр-ів

Анотація навчальної дисципліни

Організація Start-Up-ів – це теорія та практика розробки стартап проектів та стартап-заходів спрямованих на створення інноваційного продукту або послуги.

Start-Up:

–      засновує свою діяльність на інноваціях та інноваційних технологіях;

–      не мають власного початкового капіталу;

–      у часі – постійно змінюється в процесі створення, причому зміни можуть зачіпати і саму суть проекту.

Мета Start-Up-ів –  реалізація якогось нетипового проекту, що відрізняється новизною.

Основним завданням вивчення дисципліни є формування здобувачів цілісного розуміння стосовно організації та управління процесом реалізації стартап-проекту; оволодівання необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками поетапної реалізації стадій стартап-проектів від генерування ідеї, сегментування ринку, визначення ядра бізнесу, розроблення бізнес-моделі до виведення продукту на ринок; уміння оцінювати стартап-проекти та створювати його бізнес-план.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни –  оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками організації start-up проектів. Вивчення дисципліни дозволяє впровадити сучасні теоретичні підходи у практику розроблення та управління start-up проектами як ключового елементу розвитку підприємництва шляхом реалізації креативних ідей.

Силабус: Організація Start-Uр-ів
Робоча програма: Організація Start-Uр-ів

Міжнародний маркетинг та маркетинг територій

Анотація навчальної дисципліни

   Дисципліна «Міжнародний маркетинг та маркетинг територій» – сукупність принципів комплексного системного управління міжнародною маркетинговою діяльністю на підприємстві та реалізація основних функцій маркетингу у міжнародному бізнесі. Нагальним об’єктом уваги дисципліни є вивчення співвідношень попиту та пропозицій на зарубіжних ринках, їх кон’юнктури, а також способів формування попиту на зарубіжних ринках.

 Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі маркетингової діяльності на світових товарних та регіональних ринках, необхідних для досягнення комерційних цілей у міжнародному бізнесі; допомогти студентам здобути знання щодо сучасної концепції міжнародного маркетингу та умов, механізмів та інструментів її використання в діяльності міжнародних фірм (підприємств).

Силабус: Міжнародний маркетинг та маркетинг територій
Робоча програма: Міжнародний маркетинг та маркетинг територій

Міжнародне технічне регулювання

Анотація навчальної дисципліни

Особливістю сучасного етапу розвитку світового господарства є зростання взаємозалежності економік різних країн та інтенсифікації господарських зв’язків між ними, стрімкий розвиток інтеграційних процесів. Глобалізація світового ринку  обумовила  необхідність  вирішення проблеми взаємного визнання  результатів  оцінювання  відповідності продукції. Подолання технічних бар’єрів у торгівлі  продукцією є важливою умовою ефективного функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також збільшення українського експорту товарів не тільки до Європейського Союзу, але і до інших держав. Адаптація технічних регламентів і впровадження європейських гармонізованих стандартів забезпечить високу якість і безпечність промислових товарів для покупців, підвищить конкурентоспроможність української продукції і відкриє експортерам нові ринки збуту, сприятиме інноваційному розвитку промисловості.

Вирішення проблеми підвищення якості, а отже і конкурентоспроможності, передбачає реалізацію комплексу заходів структурноорганізаційного, техніко-інноваційного та правового характеру, серед них – адаптація національної системи стандартизації, метрології та оцінки відповідності  до системи технічного регулювання Європейського Союзу, що вимагає поглибленого дослідження останньої.

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни «Міжнародне технічне регулювання» є ознайомлення із структурою, складовими системи міжнародного технічного регулювання, законодавчим та нормативно-правовим забезпеченням її функціонування, аналізом діяльності міжнародних та національних організацій у цій сфері, перспективами організаційних заходів щодо адаптації положень вітчизняної системи технічного регулювання відповідно до міжнародних норм та правил, застосування механізмів міжнародного технічного регулювання в виробничій і торговельній діяльності вітчизняних виробників продовольчої продукції.

Силабус: Міжнародне технічне регулювання
Робоча програма: Міжнародне технічне регулювання

 

Анотації вибіркових освітніх компонентів з іншої ОП