Анотації кваліфікаційних робіт студентів СВО «Магістр» (випуск грудень 2018 р.) спеціальності 075 «Маркетинг»

Тема: «Управління маркетинговою діяльністю ПАТ «САН IнБев Україна»

 Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Агеєв О.С.

Керівник: к.т.н., доц. Устенко І.А.

 

Актуальність теми

Актуальність обраної теми курсової роботи обумовлена тим, що процес змін, який спостерігається в даний час на території України, проник в усі сфери економічного життя і у практиці багатьох українських і зарубіжних підприємств все частіше виникає питання про ефективне планування та реалізацію маркетингової діяльності. У сформованих умовах зростає роль використання управління маркетинговою діяльністю з метою збільшення вимірності її результатів і підвищення ролі маркетингу у формуванні доходів підприємства і зростання її вартості.

Метою написання даної магістерської дипломної роботи є вивчення основ управління маркетинговою діяльністю ПАТ «САН IнБев Україна».

Для досягнення мети сформовані наступні завдання:

– проаналізувати макро- та мікросередовище ПАТ «САН IнБев Україна»;

– проаналізувати конкурентне середовище ринку пива;

– провести портфельний аналіз стратегічних господарських зон  господарювання ПАТ «САН IнБев Україна»;

– розробити основні чотири стратегії (товарну, збутову, цінову та комунікаційну) для ПАТ «САН IнБев Україна».

Об’єктом дослідження є ПАТ «САН IнБев Україна» та продукція, яку дане підприємство виробляє та реалізовує на ринку України.

Предметом дослідження є процес розробки комплексу маркетингових стратегій.

Захист відбудеться 19.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Формування системи просування на ринок нового продукту на прикладі крупи зі спельти КП «Білоцерківхлібопродукт»

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Берченко К. А.

Керівник: д.т.н., проф.. Мардар М.Р.

 

Актуальність теми

Сьогодні правильне харчування стає еталоном. Попит народжує пропозицію, і в магазинах з’являється різноманітність дієтичної продукції. Особливе місце займають продукти на основі спельти, які відрізняються підвищеною харчовою та біологічною цінністю по відношенню до традиційної продукції з пшениці. Смаки споживачів міняються поволі, але завжди у бік кращої якості товару і в бік придбання продуктів здорового харчування.

Актуальність даної теми полягає в тому, що у сучасній економіці, в умовах, коли пропозиція товарів перевищує попит на них, просування товарів до споживача неможливе без систематичного здійснення рекламної діяльності. Дуже важливим аспектом є стратегія виведення нового товару на існуючий ринок. Саме від неї залежить подальший попит на нову продукцію.

Метою написання магістерської дипломної роботи є вивчення методів просування на ринок нової продукції та розробка системи просування на прикладі крупи зі спельти КП «Білоцерківхлібопродукт».

Об’єктом дослідження є процес просування на ринок зернових круп зі спельти

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади системи просування на ринок нової продукції.

Методи наукових досліджень: методи логічного аналізу, узагальнення, спеціальні методи (матриця Бостонської консультативної групи (БКГ), SWOT-аналіз, PEST-аналіз).

Наукова новизна. Відповідно до мети і завдань у даній роботі містяться науково-обґрунтовані рекомендації щодо системи просування на ринок крупи зі спельти КП «Білоцерківхлібопродукт».

Практична значущість отриманих результатів полягає в рекомендаціях стосовно ефективного просування на ринок нового продукту.

Ключові слова: ринок новий продукт, система просування, спельта, зернові крупи, рекламна кампанія.

Захист відбудеться 18.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Управління інноваційною товарною політикою
СП «Векка» ТОВ»

 Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Бітнер С.Б.

Керівники: к.т.н., доц. Устенко І.А., к.е.н., ст.викл. Лозовська Г.М.

 

Актуальність теми

Маркетингова діяльність є лише однією зі складових функціонування організації (підприємства) в цілому. Крім маркетингу потрібно займатися забезпеченням організації необхідними ресурсами та технологіями, організацією виробництва, управляти фінансами, логістикою, інформаційними системами та іншими функціональними сферами. Тому маркетингова діяльність повинна координуватися з іншими функціональними складовими діяльності організації. Координація передбачає досягнення відповідності поточної діяльності компанії визначеним її стратегічним і тактичним цілям.

Метою написання даної магістерської дипломної роботи є вивчення основ управління інноваційною товарною політикою СП «Векка» ТОВ».

У відповідності з поставленою метою вирішуються такі задачі:

 • провести аналіз мікро- та макросередовища СП ‘’ВЕККА’’ ТОВ;
 • проаналізувати конкурентне середовище підприємства;
 • розробити портфельний аналіз стратегічних зон господарювання для СП ‘’ВЕККА’’ ТОВ;
 • розробити систему маркетингових стратегій для стратегічної зони господарювання «Вегетаріанська ковбаса».

Об’єктом дослідження є СП ‘’ВЕККА’’ ТОВ.

Предмет дослідження – методи та способи проведення стратегічного аналізу маркетингового середовища підприємства, портфельного аналізу та функціональних стратегій.

Захист відбудеться 18.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Управління конкурентоспроможністю коньячної продукції ТМ «Шабо»

 Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Вонітовий Я.Л.

Керівник: к.т.н., доцент Кручек О.А.

 

Актуальність теми

Переважна більшість авторів зазначають, що конкурентоспроможність дуже динамічна економічна категорія, на визначення та оцінку якої впливає ряд факторів, які теж мають не статичний характер. Управління ж конкурентоспроможністю продукції на сьогоднішній день займає чи не центральне місце у загальній системі управління підприємством. Саме рух теоретичних розробок, концепцій від маркетингового підходу в управлінні до

концепції управління конкурентоспроможністю продукції є найактуальнішими для менеджменту підприємства, адже це вже не просто відповідальність за збут окремого відділу, або певна функція, це інтегрований процес, який складається із декількох взаємопов’язаних складових та від якого залежить конкурентоспроможність підприємства. Проте не зважаючи на важливість управління конкурентоспроможністю продукції єдиного підходу визначення та механізму управління не запропоновано й досі.

Метою даної магістерської дипломної роботи є розробка системи управління конкурентоспроможністю коньячної продукції для Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислово-Торговельна Компанія «Шабо»  (ТОВ «ПТК «Шабо»).

Реалізація поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:

 • охарактеризувати сутність і взаємозв’язок понять «конкурентоспроможність» та «управління конкурентоспроможністю»;
 • розглянути формування системи управління конкурентоспроможністю продукції на підприємстві;
 • проаналізувати мікро- та макросередовища ТОВ «ПТК «Шабо»;
 • проаналізувати конкурентне середовище заводу;
 • зробити портфельний аналіз СЗГ;
 • проаналізувати рівень конкурентоспроможності продукції на ринку коньячної продукції України;
 • розробити систему маркетингових стратегій для сегменту «бренді» ТОВ «ПТК «Шабо»;
 • розробити рекомендації щодо удосконалення роботи маркетингової служби по впровадженню нового продукту.

Захист відбудеться 19.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПОСЛУГ
ТОВ  «ДЖОІН АП!»

 Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Єфрем А. В.

Керівники: к.т.н., доцент Устенко І.А., к.е.н., ст. викл. Лозовська Г.М.

 

Актуальність теми

В умовах ринкової конкуренції завжди важливо знати, наскільки послуга, що пропонується, відповідає рівню та характеру соціальних потреб. При сьогоднішньому темпі економічного розвитку країни, підприємства зобовязані приділяти повну увагу рівню своєї конкурентоспроможності, намагатися бути максимально еластичними на ринку та реагувати на будь-які зміни умов їх діяльності, зосереджуватися на здобутку максимального рівня конкурентоспроможних позицій на будь-якому ринку збуту власної продукції. Досягнути таких переваг можливо лише з утворенням міцної, абсолютної системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Така система має забезпечувати управління будь-якою ланкою діяльності виробника послуг і навіть передбачати ймовірні зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищах для максимально швидкого реагування на такі зміни.

Метою даної магістерської дипломної роботи є вивчення основ управління конкурентоспроможністю постуг ТОВ «Джоін Ап!» та удосконалення конкурентної стратегії підприємства.

Завдання дослідження:

– дослідити теоретичні основи маркетингового управління конкурентоспроможністю продукції;

– проаналізувати конкурентне середовище ТОВ «Джоін Ап!»;

– провести портфельний аналіз стратегічних зон господарювання;

– дослідити конкурентні переваги послуг ТОВ «Джоін Ап!»;

– провести моніторинг та оцінку конкурентоспроможності трьох основних конкурентів ТОВ «Джоін Ап!»;

– оцінити рівень управління конкурентоспроможністю послуг ТОВ «Джоін Ап!»;

– проаналізувати споживчі переваги послуг ТОВ «Джоін Ап!»;

– визначити шляхи удосконалення конкурентної стратегії ТОВ «Джоін Ап!».

Захист відбудеться 18.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАТ «БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД»

 Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Жилавчук С.В.

Керівники: к.т.н., доц. Устенко І.А., к.е.н., ст.викл. Лозовська Г.М.

 

Актуальність теми

Розуміння і використання концепції маркетингу в управлінні підприємством є невід’ємним елементом ефективної підприємницької діяльності. Якісна і соціальна складова маркетингу в управлінні величезна, – він зумовлює високоприбуткову ритмічну діяльність суб’єктів господарювання. В цих умовах управління маркетинговою діяльністю для підприємств, що мають за мету не тільки мати прибуток сьогодні, а бути й далі конкурентноздатними та вийти як на всеукраїнський ринок, а навіть і на європейській, є актуальним, як ніколи раніше.

Метою даної магістерської дипломної роботи  є наукове обґрунтування теоретико-методичних і прикладних засад удосконалення маркетингової стратегії  ПрАТ «Болградський виноробний завод».

Завдання дослідження:

 • визначення теоретичних основ управління маркетинговою діяльністю;
 • визначення шляхів підвищення ефективності маркетингового управління на підприємстві;
 • основних тенденцій розвитку виробництва продукції виноробної галузі;
 • аналіз маркетингової діяльності ПрАТ «Болградський виноробний завод» на мікро- та макрорівні;
 • оцінка конкурентного середовища підприємства на ринку;
 • розробка системи маркетингових стратегій ПрАТ «Болградський виноробний завод»;
 • розробка програми рекламної діяльності підприємства з метою підвищення ефективності збутової політики;

Захист відбудеться 19.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема комплексної кваліфікаційної роботи: Розвиток підприємства малого виноробства в Одеській області на засадах маркетингу
(на прикладі виноробної компанії ТОВ «Таїрово»

 Тема: «Формування стратегії інтернет-просування тихих вин ТМ «Виноробна станція» (ТОВ «Таїрово»)»

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Жихарєва Н.О.

Керівник: д.е.н., проф. каф. МПіТ Лагодієнко В.В.

 

Актуальність теми

Невід’ємною частиною сучасної дійсності є становлення й розвиток на основі загальносвітового інформаційного й комунікаційного середовища Інтернет нової глобальної віртуальної економіки. Віртуальна економіка дає змогу підприємствам у режимі реального часу швидко переміщати капітал між різними секторами й державами, справлятися зі складнощами, пов’язаними з децентралізацією й відмовою від вертикального управління, змінити спосіб спілкування компаній зі споживачами. Вона представляє набагато більші можливості порівняно із традиційною економікою для створення торговельних марок, введення інновацій, ціноутворення, ведення продажів, змушує по-новому думати про час і відстань і виявляє нові ринки й канали розподілу продукції.

Передумовами конкурентоспроможності підприємств у глобальних мережах є швидкість обробки інформації, знання, необхідні для технологічних інновацій і широке й гнучке застосування маркетингу.

Підприємству що виходить в Інтернет-простір,  необхідно визначити свою маркетингову стратегічну можливість. Проблема актуальна сьогодні для українських компаній, які починають освоювати нову віртуальну економіку й перебувають уже на стадії інформаційно-рекламної присутності в ній.

Метою даної магістерської дипломної роботи є розробка стратегії інтернет-просування  тихих вин ТМ «Виноробна станція», що виробляються малим виноробним підприємством ТОВ «Таїрово».

У відповідності з поставленою метою вирішуються такі задачі:

– провести аналіз мікро- та макросередовища ТОВ «Таїрове»;

– проаналізувати попит на тихі вина і Інтернеті;

– провести аналіз присутності конкурентів в інтернет-середовиші та маркетингових інструментів, що ними використовуються;

– розробити стратегію просування тихих вин ТМ «Виноробна станція» в мережі Інтернет.

Захист відбудеться 18.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Управління конкурентоспроможністю хлібобулочної продукції
ТОВ «Нове діло»

 Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Звіряка Є. Г.

Керівник: к.е.н., доцент Голубьонкова О.О.

 

Актуальність теми

Актуальність теми роботи пов’язана з тим, що перехід в сучасних умовах до ринкових відношень потребує використання на практиці головних питань і категорій ринку. В зв’язку з розширенням підприємств у виборі партнерів, асортиментної та збутової політики великого значення набуває поняття «якість», ще більшого «конкурентоспроможність продукції». Конкурентоспроможність та якість – сконцентрований вираз всієї сукупності можливостей будь-якого виробника створювати, випускати і збувати товари та послуги.

Метою написання магістерської дипломної роботи є вивчення методів оцінки конкурентоспроможності продукції та розробка системи заходів з підвищення конкурентоспроможності хлібобулочної продукції ТОВ «Нове діло».

Предметом дослідження є аналіз теоретичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства, практичне оцінювання фактичного рівня і перспектив підвищення конкурентоспроможності продукції ТОВ «Нове діло» на хлібобулочному ринку України.

Об’єкт дослідження – конкурентоспроможність хлібобулочних виробів ТОВ «Нове діло».

Методи наукових досліджень: методи логічного аналізу, узагальнення, спеціальні методи (матриця Бостонської консультативної групи (БКГ), багатокутник конкурентоспроможності, SWOT-аналіз, PEST-аналіз).

Наукова новизна. Відповідно до мети і завдань у даній роботі містяться науково-обґрунтовані рекомендації щодо системи заходів з підвищення конкурентоспроможності продукції ТОВ «Нове діло».

Ключові слова: ринок хлібобулочних виробів, конкурентоспроможність, багатокутник конкурентоспроможності, конкуренти.

 Захист відбудеться 19.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Формування системи просування на ринок високоолеїнової соняшникової олії Одеським заводом кісточкових та рослинних олій (ТОВ «АВА»)»

 Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Корнелюк М.С.

Керівник: к.т.н., доцент Кручек О.А.

 

Актуальність теми

Не кожен українець як споживач сьогодні обирає високоолеїнову олію, проте на столі у європейців це один із основних продуктів. Тому понад 90 % високоолеїнової олії, яка виробляється в Україні, поки що відправляється на експорт.

Високоолеїновий соняшник – це соняшник із вмістом в олії олеїнової кислоти Омега‑9 (мононенасичена жирна кислота) понад 82 % і низьким умістом лінолевої кислоти Омега‑6 (поліненасичена жирна кислота). Даний тип соняшнику виведено традиційними методами селекції, і генетичний потенціал вмісту олеїнової кислоти у ньому є найвищим серед усіх олійних культур – до 95 %. Олія, виготовлена з такого соняшнику, має безліч корисних властивостей і навіть може конкурувати з оливковою олією. Високоолеїнова соняшникова олія характеризується найвищим умістом вітаміну Е (альфа‑токоферолу) – 45 мг/100 г. Таким чином, вона є природним антиоксидантом, що зміцнює імунітет людини, зменшує ризик виникнення ракових захворювань і хвороб серцево‑судинної системи, які наразі стали основною причиною смертності серед населення. Попит на високоолеїнову олію на сьогоднішній день формується в основному країнами Євросоюзу.

Метою даної магістерської дипломної роботи є розробка системи просування на ринок високоолеїнової соняшникової олії Одеським заводом кісточкових та рослинних олій (ТОВ «АВА»).

Реалізація поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:

 • розглянути сутність та основи формування стратегії виводу на ринок нового продукту;
 • проаналізувати мікро- та макросередовища Одеського заводу кісточкових та рослинних олій;
 • зробити PEST-аналіз та аналіз конкурентного середовища виробництва високолеїнової олії українськими виробниками;
 • розробити систему просування на ринок високоолеїнової соняшникової олії Одеським заводом кісточкових та рослинних олій;
 • розробити рекомендації щодо удосконалення роботи маркетингової служби заводу щодо впровадження нового продукту.

Захист відбудеться 19.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Управління комунікаційною політикою ТОВ «Люстдорф»

 Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Лавренко Є. С.

Керівник: к.е.н., доцент Голубьонкова О.О.

 

Актуальність теми

З метою отримання прибутку підприємства виробляють і продають продукцію та послуги, конкурують на ринку. Для збільшення продажів, що безпосередньо призведе до збільшення прибутку, компанії виділяють свою цільову аудиторію, а згодом розробляють певні варіанти просування товару.

При великому рекламному бюджеті стає важливим знизити ризик його витрати без користі або навіть на шкоду торговій марці. В даний час реклама стає невід’ємним елементом, який може сприяти успішному просуванню товарів і послуг. Конкурентна боротьба між виробниками «змушує» їх шукати нові неординарні рішення для просування продукції.

Метою написання магістерської дипломної роботи є вивчення комунікаційної політики та розробка системи просування продукції ТОВ «Люстдорф»

Об’єктом дослідження є процес комунікації ТОВ «Люстдорф» з споживачами молочної продукції.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади комунікаційної політики стосовно молочної продукції.

Методи наукових досліджень: методи логічного аналізу, узагальнення, спеціальні методи (матриця Бостонської консультативної групи (БКГ), SWOT-аналіз, PEST-аналіз).

Наукова новизна. Відповідно до мети і завдань у даній роботі містяться науково-обґрунтовані рекомендації щодо системи комунікацій стосовно молочної продукції ТМ «Селянське».

Практична значущість отриманих результатів полягає в рекомендаціях стосовно ефективного просування на ринок нового продукту.

Ключові слова: ринок молочних продуктів, комунікаційна політика, система комунікацій, рекламна кампанія.

Захист відбудеться 19.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Управління маркетинговою діяльністю
ПАТ «Макаронна фабрика»

 Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Ніжинський П.В.

Керівники: к.т.н., доц. Устенко І.А., к.е.н., ст.викл. Лозовська Г.М.

 

Актуальність теми

Сучасне управління бізнесом повинно пристосовуватися до ринкового саморегулювання. Все частіше починають говорити про нові підходи до стратегічного управління в умовах сучасної економіки.

Вивчення діяльності провідних фірм свідчить про зростання впливу маркетингу, при цьому відходять від тактичного використання маркетингу, він повинен стати філософією для кожного співробітника.

Метою написання даної магістерської дипломної роботи є вивчення основ управління маркетинговою діяльністю ПАТ «Макаронна фабрика».

Об’єктом дослідження є ПАТ «Макаронна фабрика» та продукція, яку дане підприємство виробляє та реалізовує на ринку України.

Предметом дослідження є процес розробки комплексу маркетингових стратегій.

Методи наукових досліджень: модель п’яти конкурентних сил М. Портера, матриця Бостонської консультативної групи (БКГ), SWOT-аналіз, Карта Емпатії, PEST-аналіз.

Наукова новизна. Відповідно до мети і завдань у даній роботі містяться науково-обгрунтовані рекомендації щодо удосконалення маркетинговою діяльністю ПАТ «Макаронна фабрика»:

удосконалено:                                                                                         

– методичні рекомендації з вибору напряму підвищення з управління маркетинговою діяльністю підприємства;

– товарна стратегія ПАТ «Макаронна фабрика»;

– програму рекламної діяльності ПАТ «Макаронна фабрика»;

дістало подальшого розвитку:

– методика використання портфельного аналізу діяльності підприємства, зокрема визначені перспективні напрямки подальшого зростання ринку макаронних виробів, що дає змогу збільшити свою частку на ринку.

Практична значущість отриманих результатів полягає в управлінні маркетинговою діяльністю ПАТ «Макаронна фабрика», формуванні програми рекламної діяльності підприємства.                                            Ключові слова: управління, інноваційна політика, макаронні вироби, ринок макаронних виробів, стратегічне планування.

Захист відбудеться 19.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Управління маркетинговою діяльністю ТОВ «ПТК Шабо»

 Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Площенко М. А.

Керівник: к.е.н., доцент Голубьонкова О.О.

 

Актуальність теми

Керівництво будь-якого підприємства весь час відчуває необхідність вибору. Воно повинно здійснити вибір оптимальної ціни реалізації, величини обсягу продукції, приймати рішення в галузі кредитної та інвестиційної продукції та багато іншого. Щоб забезпечити можливість прийняття економічно обґрунтованих рішень, на підприємстві виробляються і аналізуються розрахунки альтернативних пропозицій і описуються очікувані результати економічної діяльності.

Управління маркетинговою діяльністю є стратегічно важливим для суб’єктів господарювання в ринковій економіці. Конкурентні та маркетингові переваги визначають можливість заняття лідируючої позиції на ринку.

Метою написання магістерської дипломної роботи є вивчення методів управління маркетинговою діяльністю та розробка системи заходів для підвищення ефективності діяльності ТОВ «ПТК Шабо».

Об’єктом дослідження є процес управління маркетинговою діяльністю.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади системи маркетингових стратегій та тактичних рішень ТОВ «ПТК Шабо».

Методи наукових досліджень: методи логічного аналізу, узагальнення, спеціальні методи (матриця Бостонської консультативної групи (БКГ), SWOT-аналіз, PEST-аналіз).

Наукова новизна. Відповідно до мети і завдань у даній роботі містяться науково-обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «ПТК Шабо».

Практична значущість отриманих результатів полягає в рекомендаціях стосовно ефективного просування на ринок нового продукту.

Ключові слова: ринок, маркетингова діяльність, управління, новий продукт, алкогольні вироби.

Захист відбудеться 19.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема комплексної кваліфікаційної роботи: Розвиток підприємства малого виноробства в Одеській області на засадах маркетингу
(на прикладі виноробної компанії ТОВ «Таїрово»)

 Тема: «Формування маркетингової стратегії розвитку тихих вин ТМ «Виноробна станція» (ТОВ «Таїрово»)»

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Родіна А.Б.

Керівник: д.е.н., проф. каф. МПіТ Лагодієнко В.В.

 

Актуальність теми

Розвиток ринкової економіки в Україні обумовив стрімке зростання динамізму і диференціації ринку. З’являються нові запити споживачів, нові ринки, нова продукція. Конкурентоспроможність підприємств і їх ній стійкий розвиток багато в чому обумовлені ефективністю обраної ними маркетингової стратегії.

Маркетингова стратегія являє собою найважливішу функціональну частину загальної стратегії підприємства. Ії головне завдання полягає в тому, щоб домогтися найкращого узгодження внутрішніх можливостей підприємства з вимогами зовнішнього середовища для одержання прибутку.

В останні десять років українське виноробство почало активно розвиватися, в основному за рахунок малих і авторських виноробень. У наших виноробів, як і в країни в цілому, є конкурентна перевага у вигляді цілого інституту, який працює над розвитком цієї галузі вже протягом 110 років. Так, Інститут виноградарства і виноробства імені Таїрова продовжує досліджувати грунт, клімат, і, найважливіше, виводити нові сорти винограду, які наші винороби вже успішно перетворюють у вино. А для успішного просування на ринок своєї продукції малим виноробням слід застосовувати маркетинговий підхід, насамперед, розробляти стратегію розвитку свого підприємства та товарних марок.

Метою даної магістерської дипломної роботи є розробка маркетингової стратегії розвитку тихих вин ТМ «Виноробна станція», що виробляються малим виноробним підприємством ТОВ «Таїрово».

У відповідності з поставленою метою вирішуються такі задачі:

– провести аналіз мікро- та макросередовища ТОВ «Таїрове»;

– проаналізувати конкурентне середовище підприємства;

– розробити портфельний аналіз стратегічних зон господарювання для ТОВ «Таїрове»;

– розробити систему маркетингових стратегій для стратегічної зони господарювання «вина спеціального призначення».

Захист відбудеться 18.12.2018 р. в ауд. А-343.

 

Тема: «Управління маркетинговою діяльністю ФОП Асратян Н.Г.»

 Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Випускник за ступенем «Магістр»: Штацький В. Т.

Керівник: к.е.н., доцент Голубьонкова О.О.

 

Актуальність теми

Управління маркетинговою діяльністю є стратегічно важливим для суб’єктів господарювання в ринковій економіці. Конкурентні та маркетингові переваги визначають можливість заняття лідируючої позиції на ринку. Процеси формування, використання і розвитку потенціалу ресторану істотно залежить і від його конкурентної позиції, місця на ринку аналогічних ресторанів і їхніх послуг. У той же час, конкурентні переваги і маркетингова діяльність ресторану, його кращі якості в порівнянні з іншими ресторанами дозволяють визначити доцільні напрями розвитку його економічного потенціалу.

Об’єктом дослідження є процес управління маркетинговою діяльністю закладами ресторанного господарства України.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади, маркетингової діяльності закладів ресторанного господарства.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності закладу ресторанного господарства шляхом удосконалення його маркетингової діяльності.

Методи наукових досліджень: PEST-аналіз, моделі конкурентних сил М. Портера, SWOT-аналізу, портфельний аналіз.

Наукова новизна. Основним науковим результатом проведеного дослідження є розвиток теоретико-методичних положень щодо процесу маркетингового управління закладом ресторанного господарства.

Ключові слова: ринок ресторанних послуг, ресторанне господарство, маркетингова діяльність, управління.

Захист відбудеться 19.12.2018 р. в ауд. А-343.